Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Boiler repair service in Wakefield- Finding the Best Deal

Find the best deals with Hinchliffe heating repair company.
Reposted fromHinchliffe1 Hinchliffe1
The damaged loves the damaged.
— Chuck Palahniuk, Snuff (via man-of-prose)
Reposted fromLittleJack LittleJack
Leonardo’s Mona Lisa is just a thousand thousand smears of paint. Michelangelo’s David is just a million hits with a hammer. We’re all of us a million bits put together the right way.
Chuck Palahniuk, Diary
Reposted fromLittleJack LittleJack
0485 04f9 500

Chuck Palahniuk

Reposted fromLittleJack LittleJack
8015 4c3e
Reposted fromLittleJack LittleJack
It’s so hard to forget pain, but it’s even harder to remember sweetness. We have no scar to show for happiness. We learn so little from peace.
Chuck Palahniuk, Diary
Reposted fromLittleJack LittleJack
Bo mam powyżej uszu tego, że nigdy nie mam racji tylko z tej racji, że jestem facetem.
Bo ile razy masz wysłuchiwać od ludzi, że jesteś upierdliwym, wrogo nastawionym dupkiem, zanim się poddasz i naprawdę staniesz się ich wrogiem? Bo nikt nie rodzi się męską szowinistyczną świnią, tylko się nią staje, i coraz częściej winne są temu kobiety.
Po pewnym czasie po prostu zmieniasz front i akceptujesz fakt, że jesteś seksistowskim, fanatycznym, nieczułym, prymitywnym i skretyniałym kretynem. Rację mają kobiety. Ty jesteś w błędzie. Przyzwyczajasz się do tej myśli. Żyjesz tak, jak tego od ciebie oczekują.
— "Udław się" - Chuck Palahniuk
Reposted fromLittleJack LittleJack
Our Generation has had no Great war, no Great Depression. Our war is spiritual. Our depression is our lives.
— Chuck Palahniuk (via chatiment)
Reposted fromLittleJack LittleJack
Uświadamiasz sobie, że ludzie dlatego zażywają narkotyki, że jest to jedyna naprawdę realna osobista przygoda, jaka im pozostała w ich ograniczonym czasem, prawem i porządkiem oraz prawami własności świecie.

Tylko w narkotykach i śmierci możemy zobaczyć coś nowego, ale śmierć jest zbyt wymagająca.
— Chuck Palahniuk - Rozbitek
Reposted fromvesania vesania
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Przykład recyklingu.
— Chuck Palahniuk - Rozbitek
Reposted fromvesania vesania
Dym papierosowy przeciska się przez miejsce, które moje gardło mogłoby przed nim zamknąć, i zbiera się w mojej piersi.(...) Z tym gorącym i gęstym dymem wewnątrz czuję się tak, jakbym się czuł, gdybym miał duszę.
— Chuck Palahniuk - Rozbitek
Reposted fromvesania vesania viacytaty cytaty
There are worse things you can do to the people you love than kill them.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromLittleJack LittleJack
1763 f5dd
Reposted fromTankistD TankistD viatwice twice
Twoje serce to moja piñata.
— Chuck Palahniuk "Niewidzialne potwory"
Reposted fromcaramelsanddebris caramelsanddebris
7023 1619 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
To moje życie i minuta po minucie dobiega ono końca.
— Chuck Palahniuk "Fight Club"
Reposted fromcaramelsanddebris caramelsanddebris
0319 8b2a
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl