Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Gdybyś tak mógł obudzić się w innym miejscu.
Gdybyś tak mógł obudzić się w innym czasie.
Dlaczego nie możesz obudzić się jako inna osoba?
— Palahniuk, Fight Club
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
Mówię, że żadne wspomnienie nie jest niczym więcej niż osobistym wyborem. Bardzo celowym wyborem. Kiedy sobie kogoś przypominamy - rodzica, współmałżonka, przyjaciela jako lepszych, niż być może byli, robimy to po to, aby stworzyć ideał, coś, do czego sami moglibyśmy aspirować. Ale jeśli wspominamy kogoś jako pijaka, kłamcę brutala trzoczymy tylko wymówkę dla własnego złego zachowania.
— Chuck Palahniuk, "Powiedz wszystko"
Reposted fromwronia wronia
9095 f533 500
"Pokaż mi całkowicie nowe spojrzenie na moje dorosłe życie.
Błysk.
Pokaż mi cokolwiek w tym całym popierdolonym świecie, co jest tym, na co wygląda!
Błysk."
Reposted fromwrr wrr
8721 c3c2 500
"My inventory of people who can save me is down to just me.”
Reposted fromwrr wrr
We are not special. We are not crap or trash, either. We just are. We just are, and what happens just happens.    
— Chuck Palahniuk's "Fight Club", Chapter 30
Reposted fromcarly carly
5124 6c8d 500
Reposted fromcarly carly
2713 f4bf
Reposted fromthewladcakrypty thewladcakrypty
2578 01d4
Reposted fromliczbapi liczbapi viabazant bazant
6857 a3cd
Reposted fromtwice twice viadivi divi
8362 6022
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
6775 6e9c
When we don’t know who to hate, we hate ourselves.
Chuck Palahniuk, Invisible Monsters
Reposted frombazant bazant
4222 8456
Reposted fromtomorrowcanwait tomorrowcanwait viadivi divi
1464 dca0
Reposted fromsonaive sonaive viadivi divi

We have sort of triangle thing going here. I want Tyler. Tyler wants Marla. Marla wants me. This isn't about love as in caring. This is about property as in ownership. Without Marla, Tyler would have nothing.

— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore

"A lot of young people don't know what they really want. (...) Young people, they think they want the whole world. (...) If you don't know what you want you end up with a lot you don't."

— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
6645 264d
Reposted fromSSivySS SSivySS viaorestesgaolin orestesgaolin
3658 77d2 500
Reposted frominigo inigo
7196 45a2
Reposted fromelleri elleri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl